Wat is B.Slim?

In de gemeente Amersfoort loopt sinds 2005 het project B.Slim beweeg meer.eet gezond, waarbij we ons zowel richten op kinderen met een gezond gewicht als kinderen die te zwaar zijn. Om overgewicht bij kinderen te voorkomen wordt per wijk een integraal plan op maat gemaakt, waarbij we zowel ingrijpen op de leefstijl van mensen als de omgeving. Kinderen met overgewicht worden o.a. gesignaleerd door de Jeugdgezondheidszorg. Kinderen met obesitas worden doorverwezen naar de kinderartsen in het ziekenhuis.

bslim in de wijk

Samenwerkingsproject

Binnen B.Slim hebben diverse organisaties hun krachten gebundeld: SRO, Welzin, Stichting ABC, Amersfoortse Diëtisten Associatie (ADA-groep), MTC, Meander Medisch Centrum, Huisartsen Vereniging Eemland, FrieslandCampina, Zilveren Kruis Achmea, gemeente Amersfoort en GGD regio Utrecht. Ook wordt actief samengewerkt met veel lokale partijen zoals de basisscholen, peuterspeelzalen, moskeeën, buitenkasten en ouders uit de wijk. De projectleiding van B.Slim is in handen van de gemeente en de GGD.

Doelstelling van B.Slim

Het uiteindelijke doel van het B.Slim project is dat eind 2014 het aantal kinderen met overgewicht teruggedrongen is met 5%.

De B.Slim boodschap is: beweeg meer en eet gezond door:

 1. Ontbijt elke dag: het is de belangrijkste maaltijd van de dag
 2. Fris water uit de kraan, laat zoete dranken staan
 3. Beweeg elke dag: lekker buiten spelen en sporten
 4. TV en PC? Zeg wat vaker nee!
 5. De eerste 6 maanden borstvoeding heeft de voorkeur

Doelgroep van het project

B.Slim is gericht op kinderen, jongeren en hun ouders. Het project is in 2005/2006 gestart in de wijk Kruiskamp/Koppel. In 2007 is het project uitgebreid naar de wijk Liendert/Rustenburg en in 2008 naar Randenboek/Schuilenburg. In deze prioriteitswijken kampt ongeveer 1 op de 5 kinderen met overgewicht. In 2011 is B.Slim van start gegaan in de wijk Soesterkwartier.

Aanpak van B.Slim

B.Slim is een meerjarenaanpak en wordt gefinancierd vanuit middelen van het Grote Stedenbeleid van de gemeente Amersfoort en subsidie vanuit het programma Gezonde Slagkracht van ZonMw.

zonmw

B.Slim gaat uit van een integrale aanpak van overgewicht, waarbij ingestoken wordt op een breed samenhangend pakket van middelen, bestaande uit vijf pijlers: draagvlak (publiek en politiek), voorlichting en bewustwording, maatregelen gericht op de omgeving, signaleren en adviseren en ondersteuning (aanbod voor mensen met klachten).

Om de doelgroep van B.Slim, kinderen met een lage SES en/of een allochtone achtergrond uit de aandachtswijken van Amersfoort, en hun ouders, te kunnen bereiken, is gekozen voor een wijkgerichte aanpak. Uitgangspunten van deze community based manier van werken zijn:

 • kleinschalige, laagdrempelige lokale activiteiten in de eigen wijk/buurt
 • participatie van de doelgroep, activiteiten die aansluiten bij hun wensen en behoeften
 • aansluiten bij reeds bestaande initiatieven en structuren
 • outreachend werken: bestaande en nieuwe activiteiten worden dichter bij de doelgroep gebracht
 • intersectorale samenwerking.

Op wijkniveau wordt bekeken hoe aan de pijlers van de integrale aanpak het beste invulling gegeven kan worden. Op basis van de input van sleutelfiguren en wijkbewoners wordt een activiteitenplan op maat gemaakt.

Integrale programma B.Slim Amersfoort in de afgelopen jaren

 

Doelgroep →Pijler ↓ 0-4 jr 4-12 jr Ouders/opvoeders
Draagvlak (politiek en publiek)
 • Raadpleging van intermediairs in nieuwe wijk via startbijeenkomst en focusgroepdiscussie
 • Raadpleging van ouders in nieuwe wijk door buurtontbijten
 • Wethouders als ambassadeur van B.Slim
 • B.Slim hero’s
 • Facebook pagina van B.Slim
Voorlichting en bewustwording
 • B.Slim ontbijtfeestjes op de peuterscholen
 • Lekker fit! op de basisscholen
 • Smaakplezier op de BSO
 • SuperChefs (kinderkoken)
 • B.Slim ontbijtfeestjes en B.Slim Gezond Leven spel op de peuterscholen
 • Ouderbetrokkenheid bij Lekker fit!
 • B.Slim Rondje (supermarktrondleiding)
 • Voorlichting Goedkoop en Gezond eten
 • Avondvierdaagse wedstrijd Kampioen gezond snoepen
Maatregelen gericht op de omgeving
 • Voldoende speelmogelijkheden in de buurt door:
  • Sport- en spelactiviteiten voor kinderen bij de Buitenkasten en de speeltuin
  • B.Slim wandelroutes in het waterwingebied
 • Training Beweegkriebels voor intermediairs
 • Gezond voedingsbeleid op de basisscholen: B.Slim fruitbakjes
 • Gezonde Schoolkantine op middelbare scholen
Signaleren en adviseren
 • Jeugdgezondheidszorg: signalering overgewicht en extra begeleiding door de jeugdverpleegkundige door 3 extra consulten
 • Sociale kaart via de website www.bslim.nu
Ondersteuning
 • Keivitaaltjes

 

B.Slim na de eerste 5 jaar

B.Slim is positief ontvangen in de wijken, zowel bij de doelgroep als bij de vele samenwerkingspartners. De brede samenwerking heeft geleid tot een scala van activiteiten. Door deze interventiemix komt de doelgroep op meerdere momenten en plaatsen in aanraking met de B.Slim boodschap. Door de lokale insteek en door goed aan te sluiten bij bestaande netwerken, lukt het goed om allochtone groepen te bereiken. De eerste projectjaren is er zeker bewustwording ontstaan, verandering van leefstijl is echter kwestie van een lange adem.

Plannen voor de komende jaren

B.Slim continueert haar activiteiten in de periode 2015-2017 in de huidige B.Slim wijken onder de bestaande doelgroep; kinderen 0-18 en hun (groot) ouders. B.Slim verbreedt de aanpak in deze projectperiode verder naar sportverenigingen en peuterspeelzalen.

Hoofddoel 1e projectperiode: Het percentage kinderen van 0-18 jaar met overgewicht neemt in de B.Slim wijken van Amersfoort verder af met 3% in de projectperiode 2015-2017.

Subdoelen per pijler

Pijler 1 Voorlichting en bewustwording

 • Bij de buitenkasten in de B.slim wijken vindt minimaal 1 keer per jaar een voorlichtingsactiviteit plaats.
 • In iedere B.slim wijk vindt jaarlijks minimaal 1 B.Slim week/maand plaats.
 • Minimaal 2 keer per jaar wordt aangesloten bij bestaande ouderkamers/groepen in de B.Slim wijken met een voorlichtings-activiteit.
 • 80% van de scholen in de B.Slim wijken werkt met de Lekker fit! methode.
 • Minimaal 2 keer per jaar wordt er een stadsbrede activiteit georganiseerd waarin gezond eten / bewegen centraal staat.

Pijler 2 Maatregelen gericht op de omgeving

 • 80% van de BO en peuterscholen in de B.Slim wijken heeft een gezond 10 uur, overblijf en trakatie beleid.
 • 11 VO scholen hebben een gezonden schoolkantine.
 • 6 sportverenigingen in de B.Slim wijken hebben een gezonde sportkantine.
 • Minimaal 2 keer per jaar wordt in iedere B.Slim wijk de link gelegd met activiteiten van Groen doet goed.
 • Elke B.slim wijk heeft een beweegrondje of wandelroute.
 • Er is een dagelijks naschools beweegaanbod door de Buurtsportcoach

Pijler 3 Signaleren en adviseren

 • Er is een afgestemd aanbod voor advisering en begeleiding van kinderen met overgewicht.
 • 70% van de BO scholen in de B.Slim wijken werkt met het Fit paspoort.
 • De JGZ arts en verpleegkundigen in de B.Slim wijken zijn actief betrokken.

Pijler 4 Ondersteuning

 • Er is een multidisciplinair aanbod voor kinderen met overgewicht (en hun ouders). Gericht op beweging, voeding en gedrag.
 • Kinderen uit de B.Slim wijken met overgewicht worden adequaat doorverwezen naar Keivitaaltjes.
 • Kinderen uit de B.Slim wijken met obesitas worden adequaat doorverwezen naar MTC junior.

Pijler 5 Draagvlak

 • De lokale partners hebben vanuit de eigen organisatie uren voor het bevorderen van een gezonde leefstijl.
 • De wethouders volksgezondheid, sport en jeugd zijn ambassadeur en treden minimaal 2 keer per jaar op in relatie tot B.Slim.
 • Met minimaal 2 publiek-private partijen is een samenwerkings-
  overeenkomst.
 • Minimaal 6 keer per jaar is er aandacht voor B.Slim in de lokale media.
 • De B.Slim heros worden minimaal 1 keer per jaar ingezet bij een B.Slim activiteit.