Wat is B.Slim?

In de gemeente Amersfoort loopt sinds 2005 het project B.Slim beweeg meer.eet gezond, waarbij we ons zowel richten op kinderen met een gezond gewicht als kinderen die te zwaar zijn. B.Slim heeft een duidelijke boodschap: beweeg meer.eet gezond

bslim in de wijk

Aanpak en Positionering

Per wijk maken we een integraal plan op maat, waarbij we zowel ingrijpen op de leefstijl van mensen als de omgeving. De aanpak is effectief als we het samen met andere partners in de stad uitvoeren. In B.Slim hebben lokale organisaties de krachten gebundeld waardoor we een integrale aanpak kunnen bieden met een samenhangend pakket van activiteiten. Voor behoud van deze partners en voor het aantrekken van nieuwe partijen is een goede positionering van B.Slim van belang.

Strategie

Communicatie draagt bij aan deze positionering en de communicatiestrategie richt zich op:

 • PR op lokaal en regionaal niveau
 • Positionering B.Slim bij (nieuwe) samenwerkingspartners via ‘best practice’
 • Positionering B.Slim op politiek niveau

Doelgroepen en communicatieaanpak

Binnen B.Slim zijn verschillende communicatiedoelgroepen te onderscheiden. Per doelgroep wordt de communicatieaanpak afgestemd. Het hangt samen met de verschillende communicatiedoelen, bijvoorbeeld: kinderen met overgewicht willen we gezonder laten leven, samenwerkingspartners willen we aan ons binden. De kernboodschap blijft hetzelfde voor alle doelgroepen, als een rode draad: B.Slim beweeg meer. eet gezond. De tone of voice is informerend en enthousiasmerend. In de tabel is een overzicht te vinden van de doelgroepen en de communicatieaanpak.

Doelgroep Communicatiestrategie en aanpak Communicatiedoel
Kinderen en ouders / verzorgers / opa’s oma’s

 • Kinderen 0-12 jaar in de B.Slim wijken
 • Jongeren 12-18 jaar in de B.Slim wijken
 • Ouders / verzorgers / opa’s en oma’s van de kinderen / jongeren 0-18 in de B.Slim wijken
Gedragsbeïnvloeding.
Inzetten op bewuste en onbewuste gedragsbeïnvloeding waarbij een gezonde leefstijl vanzelfsprekend is. Dat gebeurt via de wijkgerichte aanpak, met activiteiten die aansluiten bij de wijk.
Verandering van gedrag door gezonder te eten en meer te bewegen.
Samenwerkingspartners in de B.Slim wijken waar direct mee wordt samengewerkt Meedoen en uitdragen.
Inzetten op wijkgerichte activiteiten die aansluiten bij de wijkbewoners. Deze activiteiten actief uitdragen via de eigen middelen en mee (blijven) doen aan de activiteiten.
Positieve PR genereren voor de samenwerkings-partners over de samenwerking en activiteiten die bijdragen aan een gezondere wijk.
Samenwerkingspartners stedelijk Meedoen en uitdragen.
Samenwerking op stedelijk niveau in beeld brengen door ‘best practice’ te tonen (zoals Kinder kookcompetitie) en hier PR over te genereren.
Stadsbrede positionering van B.Slim.
Nieuwe samenwerkingspartners Meedoen aan B.Slim.
Samenwerkingen te organiseren door ‘best practice’ te tonen van andere samenwerkingen (zoals Kinderkook-competitie) en per partner aan te geven wat samenwerking met B.Slim oplevert.
Stadsbrede positionering van B.Slim en dooront-wikkeling aanpak met nieuwe activiteiten.
(politiek) Politieke partijen / gemeenteraad Informeren en enthousiasmeren.
Regelmatig de activiteiten van B.Slim en de opbrengsten in beeld brengen (bijv. per half jaar) via aansprekende middelen, zoals een infographic.
Draagvlak creëren en zicht bieden op activiteiten en resultaten van de wijkgerichte B.Slim aanpak.
College Uitdragen
De wethouders dragen de B.Slim boodschap uit op evenementen en bijeenkomsten. Treden op als ambassadeurs.
Positieve pr, draagvlak creëren bij de gemeente en voorbeeldfunctie voor de doelgroep, partners en geïnteresseerden.
Geïnteresseerden Informeren en enthousiasmeren.
Regelmatig de activiteiten van B.Slim in beeld brengen via verschillende middelen (lokale kranten, de website, social media, etc.)
Positieve PR genereren over de activiteiten die B.Slim uitvoert met haar samenwerkingspartners.

 

Communicatieaanpak

Gelet op bovengenoemde doelgroepen dient communicatie over B.Slim twee doelen:

 1. Communicatie draagt eraan bij om de doelgroep kinderen/ouders/etc. bewust te maken van het belang van een gezonde leefstijl. De activiteiten in de B.Slim wijken dragen hier voor een belangrijk deel aan bij.
 2. Communicatie is nodig om meer bekendheid over de B.Slim aanpak te generen en B.Slim scherper te positioneren. Deze communicatieaanpak richt zich met name op de (nieuwe) samenwerkingspartners en de politiek.

Ter positionering van B.Slim bij (nieuwe) samenwerkingspartners en de politiek is het goed om de B.Slim activiteiten en de resultaten in beeld te brengen. Rondom de activiteiten kan extra publiciteit gegenereerd worden. Bij het aantrekken van nieuwe samenwerkingspartners is het van belang om vooraf inzichtelijk te maken hoe we elkaar kunnen versterken.

Doelgroepen en communicatiedoelen in beeld

Communicatiemiddelen B.Slim

Acties

 • Een jaaroverzicht van de B.Slim activiteiten opstellen, gecategoriseerd op stedelijk- en wijkniveau. Op basis van een dergelijk overzicht kan de communicatie bepaald worden om publiciteit te genereren.
 • Overzicht maken van potentiële (stedelijke) samenwerkingspartners en voorafgaand nagaan hoe B.Slim en de partner elkaar kunnen versterken.
 • Aansprekend overzicht van best practice maken, zoals de ‘High lights’ en breng deze op een snel te lezen manier in beeld (met foto’s, infographic, etc.).

Verbinding met JOGG

Op 27 juni 2017 stemde het college in met de samenwerkingsovereenkomst Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG). JOGG is een landelijk programma om gezond eten en bewegen voor kinderen en jongeren aantrekkelijk te maken. Het landelijke programma is vergelijkbaar met de aanpak van B. Slim. Doordat JOGG de aanpak van 121 deelnemende gemeenten bundelt, levert dat veel kennis en ervaring op. Met die kennis en ervaring kan de B.Slim-aanpak worden doorontwikkeld. Omgekeerd kan JOGG leren van de aanpak van B.Slim. Bij landelijke PR-activiteiten van JOGG kan B.Slim ook aanhaken.

Middelenmatrix

B.Slim beschikt over verschillende middelen. Deze kunnen per activiteit ingezet worden. Waar nodig kan het aangevuld worden, bijvoorbeeld door posters te ontwikkelen.

Communicatiemiddel Doelgroep kinderen 0-12 jr Doelgroep kinderen 12-18 jr Doelgroep ouders, verzorgers, opa’s en oma’s Doelgroep partners in de wijken Doelgroep partners stedelijk Doelgroep geïnteresseerden
Website
doel:
X
Informeren
X
Overreden
Facebook
doel:
X
Overreden
+ Zichtbaar zijn
X
Informeren
+ zichtbaar zijn
X
Informeren
+ zichtbaar zijn
Folder B.Slim
doel:
X
Zichtbaar zijn
X
Zichtbaar zijn
X
Zichtbaar zijn
X
Informeren
+ Zichtbaar zijn
Activiteiten folders
doel:
X
Overreden
X
Overreden
X
Overreden
B.Slim hero’s
doel:
X
Overreden
+ Zichtbaar zijn
X
Overreden
+ Zichtbaar zijn
Mascotte
doel:
X
Zichtbaar zijn
X
Zichtbaar zijn